BF9K

Stofix är certifierade enligt BF9K vilket är ett lednings- och produkt-certifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Systemet fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men med en viktig skillnad; systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.  

 

Företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Att vara ett BF9K-certifierat företag innebär högt ställda krav på hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Därför arbetar vi kontinuerligt med såväl interna som externa revisioner för att säkerställa att vårt system hålls levande i alla våra olika projekt. Genom att tillsammans bygga med rätt kvalité och fokus på hållbarhet inom som väl miljö och arbetsmiljö genomsyrar våra policies hela vår verksamhet. Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är åtaganden från företagets ledning och för hela verksamhetens samtliga projekt och styr hela verksamheten på ett övergripande sätt.

Kvalitetspolicy:

Stofix namn och logotype ska förknippas med hög kvalitet av våra kunder och andra intressenter i vår omvärld. Vi ska uppfattas som kompetenta, engagerade och ärliga. Vi är en pålitlig partner som tillgodoser våra kunders krav, behov och förväntningar. I varje projekt tillvaratas hantverkarens yrkesskicklighet på bästa sätt. Vi skapar effektivitet i arbets- och byggprocessen genom att vara öppna och tydliga i samarbetet med underleverantörer. Vår höga administrativa standard borgar för att vid varje förfrågan från kund tillhandahålla efterfrågade dokument och handlingar. Vår kunskap och erfarenhet tas tillvara och byggs på genom fortlöpande utbildning och kunskapsöverföring. På så vis fortsätter vi att arbeta med ständiga förbättringar och högt satta kvalitetsmål. 

 

Miljöpolicy:

I vår verksamhet skall vi alltid sträva efter att den inre och yttre miljön påverkas så lite som möjligt av de produkter och tjänster som vi tillhandahåller. De installationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling. Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp. Vi arbetar för att minska spill i onödan, samköra material till arbetsplatserna och förvara material på ett bra sätt för att minska kasseringar. Alla medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vårt miljöarbete och sedan löpande få information av vår miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy:

Vår arbetsmiljöpolicy skall vara att planera och bedriva verksamheten för att på så sätt få en bra arbetsmiljö som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och sociala kontakter med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning, erfarenhet och mognad som den enskilda medarbetaren har.

Integritetspolicy:

Vi arbetar alltid för att säkerställa hanteringen av personuppgifter och att våra beställares och anställdas integritet skyddas i samband med avtal av våra tjänster och produkter. Därmed efterföljer vi den nya lagstiftningen GDPR enligt vår integritetspolicy. Integritetspolicyn fastställer hur personuppgifter behandlas och skyddas och gäller enbart Stofix kunder, anställda samt personer som tillhandahåller oss dessa uppgifter. Vill du läsa mer om Stofix integritetspolicy, klicka här!

 

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.