Företag

Leverantör av fasadtegelsystem

Företaget Stofix, med säte i Finland, tillverkar och levererar innovativa tegelfasadlösningar. Sedan grundandet 1993 har företaget legat i framkant inom utvecklingen av tegelprodukter. Målsättningen har varit att hitta ett sätt att skapa äkta tegelbeklädnad som uppfyller moderna byggregler och byggindustrins krav

Stofix Sverige HQ

BF9K_copy
Stofix_Basta

Kvalitetsfasad av tegel

Vår produktion startade 1997 och sedan dess har vi tillverkat vår unika, energieffektiva och tekniskt oöverträffade tegelbeklädnad. I vår automatiserade produktionslinje tillverkas Stofix-tegelpanelerna under strikt kontrollerade förhållanden. För att kunna garantera beklädnadens hållbarhet använder vi endast tegelplattor från välkända, betrodda tillverkare. Stofix-beklädnadens kvalitet och hållbarhet säkerställs dessutom genom rigorös kvalitetskontroll i varje led i värdekedjan, från råvaror till tillverkning och installation.

Perfekt resultat genom kontinuerlig produktutveckling

Stofix har tagit stora kliv framåt sedan produktutvecklingen inleddes för 20 år sedan. Vår utveckling har övertygat ett växande antal forskare, arkitekter och ingenjörer om att Stofix är det smartaste sättet att bygga tegelfasader.

 

Ett företag med en internationell dimension

Stofix-metoden för att bygga äkta och energieffektiva tegelfasader på ett snabbare sätt har rönt intresse över hela världen. Det finns Stofix-kontor i Finland, Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Vi satsar också stort på marknaderna i Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna. Projekt levereras fortlöpande även i andra länder. Mer information om det finns under Referenser. Tillverkningen sker i Polen.

Stofix affärsidé och policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)

Affärsidé:
”Stofix är ett modernt sätt att göra en äkta tegelfasad som svarar mot nuvarande krav på teknik och energieffektivitet”

Företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA)

Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är åtaganden från företagets ledning och för hela verksamhetens samtliga projekt. Våra policies styr på ett övergripande sätt hela verksamheten.

Kvalitetspolicy:

”Vårt namn och logotype ska förknippas med hög kvalitet av våra kunder och andra intressenter i vår omvärld. Vi ska uppfattas som kompetenta, engagerade och ärliga. Vi är en pålitlig partner som tillgodoser våra kunders krav, behov och förväntningar. I varje projekt tillvaratas hantverkarens yrkesskicklighet på bästa sätt. Vi skapar effektivitet i arbets- och byggprocessen genom att vara öppna och tydliga i samarbetet med underleverantörer. Vår höga administrativa standard borgar för att vid varje förfrågan från kund tillhandahålla efterfrågade dokument och handlingar. Vår kunskap och erfarenhet tas tillvara och byggs på genom fortlöpande utbildning och kunskapsöverföring. På så vis fortsätter vi att arbeta med ständiga förbättringar och högt satta kvalitetsmål” Vår KMA-ansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

 

Miljöpolicy:

”I vår verksamhet skall vi alltid sträva efter att den inre och yttre miljön påverkas så lite som möjligt av de produkter ochtjänster som vi tillhandahåller. De installationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling. Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp. Vi arbetar för att minska spill i onödan, samköra material till arbetsplatserna och förvara material på ett bra sätt för att minska kasseringar. All medarbetare skall en grundläggande kunskap om vårt miljöarbete och sedan löpande få information av vår miljöpåverkan” Vår KMA-ansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Arbetsmiljöpolicy:

Vår arbetsmiljöpolicy skall vara att planera och bedriva verksamheten för att på så sätt få en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och sociala kontakter med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning, erfarenhet och mognad som den enskilda medarbetaren har.

Berätta mer

Vill du ha mer specifik information? Vi berättar gärna mer.